മെട്രോ റെയിൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപെട്ട് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ്‌ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ 16.5 സെന്റ്‌ സ്ഥലം 2014 മാർച്ച്‌ മാസത്തിൽ KMRL ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി.
1.വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ പുനർനിർമ്മാണം
2.പുരുഷ ഹോസ്റ്റൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യൽ
3.ആസ്ട്രോ ടർഫ് ഹോക്കി ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം

മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓൾഡ്‌ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നവംബർ 22 -നു ചേർന്ന എക്സെക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പുതുതായി ചാർജെടുത്ത മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.ഫ്രാൻസി T.V ക്കു സ്വീകരണം നൽകി.

മഹാരാജാസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും ഒരു അനിർവചനീീയമായ ഊർജം മനസ്സിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും കാലാകാലങ്ങളിലായി പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.ലതാരാജിനു മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓൾഡ്‌ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയപ്പ് നല്കി.പ്രിൻസിപ്പലായി ചാർജെടുത്ത നാൾ മുതൽ അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ യോഗം പ്രകീർത്തിച്ചു...

Pages

Subscribe to Maharaja's College Old Students Association RSS