മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.ലതാരാജിനു മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓൾഡ്‌ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയപ്പ് നല്കി.പ്രിൻസിപ്പലായി ചാർജെടുത്ത നാൾ മുതൽ അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ യോഗം പ്രകീർത്തിച്ചു...

Friends, we are privileged to be the alumni of one of the proudest institution of our country.This privilege however carries a great responsibility  in achieving  the glory of our alma mater.Over the years our institution pioneered many unique eminent personalities in various fields,which the rest of the state  and our country at large had watched with great interest.

This is to inform all our well wishers that the Registration procedure of the Association (MCOSA) has been regularised until 2013-14.
The related certificate issued by the Distrct Regisrar (scanned copy) is being published hereby.

Maharaja's College Old Students Association Special general body meeting will be on 8th Dec'2013 at 3 PM , at Maharaja's College Centenary Auditorium.Notice and the amendment proposal copies to the life members are already posted to their address earlier.The scanned copies of notice and amendment proposals are as follows:

Pages

Subscribe to Maharaja's College Old Students Association RSS